TECENTRIQ patientwebb

Den här informationen är för dig som ska behandlas med Tecentriq® (atezolizumab) för en cancersjukdom

Din läkare har rekommenderat att du ska påbörja behandling med TECENTRIQ som ett led i din cancerbehandling. TECENTRIQ tillhör en typ av cancerläkemedel som kallas immunterapi. Den här websidan är ett komplement till den information du får av din läkare och sjuksköterska. Här kan du läsa om vad immunterapi egentligen är och hur TECENTRIQ fungerar som cancerbehandling. Du kan också läsa om hur behandlingen går till och vilka eventuella biverkningar som kan uppkomma.

TECENTRIQ kan användas vid behandling av lungcancer som är av typen icke-småcellig lungcancer. TECENTRIQ kan ges ensamt efter tidigare behandling med cytostatika eller som första behandling och då tillsammans med läkemedlen bevacizumab, karboplatin och paklitaxel. TECENTRIQ kan också användas vid urinblåsecancer och ges då antingen ensamt efter tidigare behandling med cytostatika eller som första behandling om patienten inte tål läkemedlet cisplatin och har höga nivåer av proteinet PD-L1 i tumören.

Du länkas nu vidare till extern webbplats